سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی منعم جو – دانشجو، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، خیابان نامجو،
فرهاد اسمعیلی قدسی – دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، خیابان نامجو

چکیده:

فیلم نازک اکسید روی آلاییده با آلومینیومAZO)با استفاده از روش سل-ژل بر روی بستر شیشه نهشته شد.اثر غلظت آلاینده بر روی رسانندگی الکتریکی فیلم مورد بررسی قرار گرفت.بررسی به عمل آمده بر روی خواص اپتیکی نمونه ها بااستفاده از طیف ترا گسیل شفافیت بالایی را در ناحیه ی نور مرئی نشان داد.پهنای گاف نواری اپتیکی با استفاده از روابط حاکم ناحیه ی جذب قوی طیف تراگسیل بدست آمد،پهنای گاف نواری با افزایش درصد آلاینده افزایش یافت. ماهیتکریستالی نمونه آلاییده با استفاده از طرح پراش پرتوی ایکس مورد بررسی قرار گرفت و نمونه متشکل از یگانه فاز کریستالی اکسید روی هگزاگونالWurtzite و پلی کریستالی بود.ویژه گی های سطحی یکی از نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM) مورد بررسی قرار گرفت که در کنار اطلاعات حاصله از میکروسکوپ نیروی اتمیAFM) حاکی از فیلم نازکی عاری از ترک خوردگی با سطحی یکنواخت بود.همچنین سطح نمونه زبری پایینی داشت.