سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پوریا نامدار الیگودرزی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

مکش خاک یکی ازمهمترین خصوصیاتخاکهای غیراشباع است که بستگی به درصد رطوبت خاک و غلظت املاح آن دارد روشهای متعددی برای اندازه گیری این پارامتر وجود دارد که یکی ازمفید ترین و ساده ترین آنها استفاده از روش فیلترکاغذی است چرا که این روش تنها روشی استکه کلیه مقادیر مکش خاک توسط آن قابل اندازه گیری است دراین تحقیق اشاره ای به روشهای اندازه گیری مکش خاک و معایب ان ها شده و روش اندازهگیری مکش خاک توسط فیلتر کاغذی تشریح شده و نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری مکش های کل ماتریک و اسمزی خاک با استفاده از این روش و با مقایسه چندمنحنی واسنجی مختلف ارایه خواهد شد.