سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محدثه محمدیان کبریا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسیارشد رشته سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

تجزیه سری زمانی دبی روزانه مشاهدهای به مقادیر دبی پایه روزانه و رواناب مستقیم متناظر با آن،کاربردهای زیادی از جمله در مدیریت و برنامهریزی منابع آب دارد. در مقاله حاضر، پس از معرفی روش جدید فیلتر دیجیتال متوالی، ضرایب اصلاحی برای فیلتر مذکور پیشنهاد و سپس از حالت اصلاح شدهی فیلتر برای جداسازی دادههای دبی روزانه مشاهدهای در دو رودخانهی تجن وتالار استفاده شدهاست. مقدار پارامتر فیلتر (فرمول در متن اصلی مقاله) پس از سعی و خطا برای دو رودخانهی مذکور به ترتیب برابر با ۰/۸۹۴ و ۰/۸۴۶ برای جداسازی دبی پایه بدستآمد. مقدار پارامتر w در فیلتر اصلاح شده، با استفاده از واسنجی و نیز از مقایسه با نتایج گرافیکی، برابر ۰/۸ برای رودخانههای موردمطالعه، تشخیص داده شد.