سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتضی امرونی حسینی – دکتر، مدیر گروه شیمی و محیط زیست گروه تحقیقات مواد شرکت طراحی و مهندسی
مجتبی نصراصفهانی – دکتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق، فیلترهای فصل مشترکی نانوساختار و کامپوزیتیAlumina/TiO2/Apatite برای کاربرد در تصفیه هوا توسعه داده شد. نانوپودر پیش کلسینهTiO2در سل تیتانیم دی اکسید در غلظت های ۳۰ و ۷۰ گرم در لیتر دیسپرس شد و مخلوط حاصل روی بدنه آلومینای متخلخل بروش غوط هوری پوشش داده شد. سپس کامپوزیت نانوساختارTiO2-TiO2کلسینه شده درمحلول شبیه سازی شده بدنSBF) در دمای ۷ خیسانده شد. خواص فیزیکی و شیمیایی شامل موفولوژی سطح، مساحتسطح، بولورینگی و ابعاد بلور این پوش شها بوسیله روش های آزمون UV-Vis. و XRD ،BET ،EDS ،SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایجXRD و SEM نشان م یدهد که بعد از غوطه وری در محلولSBF یک لایه کربناتی حاوی آپاتیت بر روی سطح پوششTiO2تشکیل م یشود. فعالیت فتوکاتالیستی این فیلتر کامپوزیتی از طریق تخریب نیتروژن اکسیدهاNOx)بعنوان یکی از عوامل عمده آلودگی هوا مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر غلظت نانوپودر تیتانیم د یاکسید و زمان غوط هوری در محلولSBFبر روی تخریبNOxبررسی شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوپودرTiO2تخریبNOx افزایش م ییابد.