سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید رهبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مهران اعلمی – استادیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کتایون مهدوی خزاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

انار با نام علمیPunica granatum L یکی از قدیمی ترین میوههایی است که در مناطق وسیعی از کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری بهویژه منطقه مدیترانه کشت میشود. درخت این میوه پر شاخ و برگ با شاخههای نامنظم، کم و بیش خاردار بوده و گلهایقرمز ارغوانی و گاهی سفید بر روی آن دیده میشوند. میوه آن کروی و دارای دانه های خوراکی میباشد. مطالعات فیزیولوژیک نشان میدهند که انار، میوه ای نافرازگرا بوده و پس از برداشت قابلیت رسیدن ندارد. به همین دلیل هنگام برداشت باید بهطور کامل رسیده و ویژگیهای ارگانولپتیکی مطلوبی را نشان دهد. دما، رطوبت نسبی و ترکیب اتمسفر از مهمترین فاکتورهای محیطی هستند که روی عمرانباری محصول تاثیر دارند. با توجه به اینکه زمان کاشت و برداشت، روش برداشت و شاخص هایی که برای تعیین بلوغ و رسیدن به کار میروند، تاثیر زیادی بر ویژگیهای کیفی محصول پس از برداشت خواهند داشت، در این تحقیق سعی بر این است که با بررسی فیزیولوژی و رفتار تنفسی انار و واکنش آن به دما و رطوبت نسبی و ترکیب اتمسفر انبار، همچنین شاخ صهای بلوغ، رسیدن و زمان برداشت انار، روشهای مناسبی برای افزایش عمر انباری و ویژگیهای کیفی و بازار پسندی این محصول ارائه گردد