سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه امیری باغبادرانی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
سارا عباسی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد لرستان

چکیده:

درمطالعه حاضر برای اولین بارفون پرندگان شهراهواز طی چهارفصل درسال ۱۳۸۷ شناسایی شد طی این مطالعه ۸۷ گونه از ۳۱ تیره که در۱۲ رسته جای میگیرند مشاهده و ثبت شد اینگونه ها نسبت به فون پرندگان ایران ۱۷% از گونه ها و ۳۶% از تیره ها و ۵۷درصد از راسته ها را دربرمیگیرد از کل گونه ها ۶۶ گونه خشکی زی ۱۳ گونه کنار آبزی و ۸ گونه آبزی بود از این تعداد ۳۴ گونه بومی و ۵۳ گونه مهاجر و عبوری بودند که ۶گونهنیز تنها یکبار درفصل زمستان دیده شدند همچنین ۵۲ گونه بصورت انفرادی ۶گونه بصورت دوتایی ۲۱ گونه درگروه های کوچک ۱۰-۳ قطعه ای و ۸گونه دردستجات بیش از ۱۰ قطعه مشاهده شدند از کل گونه ها ۴۷ گونه گوشت خوار ۲۷گونه گیاه خوار و ۱۳گونه همه چیز خوار بودند براساس یافته های این مطالعه بهترین زمان جهت مطالعه پرندگان مهاجر زمستان گذران و نیمه مهاجر درشهر اهواز ماه های آذر و دی می باشد مشاهده این تعداد گونه درمطالعه حاضر درمقایسه با فون پرندگان ایران نشان دهنده غنای گونه ای بالای پرندگان اهواز می باشد.