مقاله فون جانوران آبزی دریاچه پشت سد لار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: فون جانوران آبزی دریاچه پشت سد لار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانوران آبزی
مقاله زئوپلانکتون
مقاله ماکروبنتوز
مقاله ماهیان
مقاله سد مخزنی لار
مقاله مازندران
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتیان سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی اف عادل رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی قلی اف ذوالفقار
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی بلوچی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی رنجبر کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، بررسی زنجیره های غذایی اکوسیستم دریاچه پشت سد لار و رژیم غذایی ماهیان آن انجام گرفت و پارامترهای هیدروبیولوژیک از جمله تراکم و پراکنش زئوپلانکتون، ماکروزئوبنتوز و ماهیان طی ۱۲ مرحله نمونه برداری از خرداد تا آبان سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بررسی شدند. زئوپلانکتون ها به طور لایه ای و توسط تور زئوپلانکتون گیر کمرشکن (Juddy Net)، ماکروبنتوزها توسط گراب ۲۰´۲۰، سوربر ۴۰´۴۰ و تور دستی با دهانه ۵۰×۵۰ سانتی متر و ماهیان با استفاده از تور پرتابی و دستگاه الکتروشوکر ثابت و پرتابل و در ایستگاه های نزدیک تاج سد، امام پهنک، آب سفید، الرم و کمردشت نمونه برداری گردیدند. نتایج نشانگر وجود ۲۱ جنس و گونه از ۳ راسته زئوپلانکتونی در دریاچه سد لار بوده که راسته کلادوسرا با ۵۵٫۸۱ درصد جمعیت زئوپلانکتونی در طی سال در دریاچه سد لار غالب بود. بیش ترین تراکم سلول زئوپلانکتونی مربوط به راسته های کلادوسرا با میزان ۴۸۰۵۰±۰٫۱۴۸ و روتیفرا با میزان ۲۴۰۲۰±۰٫۱۲۴ عدد در مترمکعب در ماه خرداد بود. در بررسی ماکروبنتوزی ۱۲ راسته در ۹۸ جنس و گونه شناسایی گردید که راسته دیپترا در سال ۱۳۸۷ با فراوانی ۶۷۶ عدد در مترمربع و زی توده ۱٫۷۹ گرم در مترمربع و در سال ۱۳۸۸ با فراوانی ۷۶۷ عدد در مترمربع و زی توده ۵۰/۲ گرم در مترمربع غالب بود. در بین ماهیان شناسایی شده (۵ گونه)، بیش از ۹۵ درصد جمعیت را قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) تشکیل داده که میانگین وزن آن ۱۳۶٫۸۶±۱۰۳٫۴ گرم و طول چنگالی آن ۲۱۲٫۸۱±۴۹٫۶میلی متر برآورد گردید. طبق آزمون آنالیز واریانس دوطرفه مشخص گردید که ایستگاه های مطالعاتی و ماه های نمونه برداری بر روی فراوانی فون مورد بررسی تاثیر دارند (P<0.05). با توجه به موقعیت مکانی، اختلاف درجه حرارت چشم گیری در فصل های مختلف سال به خصوص در فصل پاییز و زمستان وجود داشته و بررسی های بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی و ماکروبنتوزی دریاچه به نسبت پایین است. در این بررسی گونه های متعددی از گروه های زئوپلانکتونی و ماکروزئوبنتوزی برای نخستین بار از ایران گزارش شدند.