سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام دانشگاه تهران
علی خطیبی بردسیری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کر
کامران رضایزدانی – دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

پروبیوتیک ها گروهی ازمیکرو ارگانیسم های زنده هستند که در تغذیه دام استفاده شده و به نام تغذیه مستقم ی میکروب (DFM) گفته می شوند. پرو و بیتیک ها آنزیم های مختلفی ترشح می کنند که باعث شکسته شدن مواد آلی و تولید قندهای ساده تر، الکل ح و یان م ز یبان شوند. تا به امروزها، ویتامین ها و سایر مواد مغذی می گردند. همچنین می توانند تولد ی ترکب یات ضد باکتر ا ییی کرده و سبب تقویت سیستم ا م ینی