سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن زیاری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد گلی خوراسگانی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر ایزدی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
اصغر کشاورزراد – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه با تولید پلیمرهای جدید، می توان مخلوطهای آسفالتی را بر اساس درجه حرارت تولید به چهارگروه داغ) Hot (، گرم) Warm (، نیمه گرم) Half Warm (، و سرد) Cold ( تقسیم نمود. از آنجاییکه مخلوطهای آسفالتی گرم از نظر مشخصات فیزیکی، تولید و شرایط اجرا، کاملا شبیه آسفالت داغ می باشند ولی دارای دمای تولید و اجرای پایین تری )به دلیل تکنولوژی جدید تولید آنها( نسبت به آسفالت داغ می باشند، به دلیل مزایای زیاد آنها ازجمله: بهبود عملکرد آسفالت، کاهش آلودگی، کاهش دمای تولید، کاهش مصرف انرژی تولید و پخش، کاهش استهلاک ماشین الات و … استفاده از آن در دنیا روبه افزایش می باشد. در این مقاله به بررسی روش های مختلف تولید این نوع آسفالت و معرفی انواع افزودنی های ویژه و نحوه عملکرد و اثرگذاری این افزودنی ها بر روی مخلوطهای آسفالتی گرم و مقایسه شرایط تولید و اجرای آن و همچنین محاسن این نوع آسفالت (WMA) نسبت به سایر مخلوطهای آسفالتی (CMA), (HWMA), (HMA) پرداخته می شود