سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین داوری نژاد – دانشیاران
آزاده سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهران یفر – دانشیاران
حسین صادقی – دانشیار دانشکده علوم زراعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

سیب (Malus domestica Borkh.) از خانواده رزاسه و زیر خانواده مالوئیده است . یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک در جهان به شمار می رود. از آنجایی که بیشتر ارقام سیب خودناسازگاری را نشان دادند بنا براین تعیین فنولوژی گلدهی، بررسی فعالیت اندام های زایشی و همپوشانی دوره ریزش گرده و پذیرش کلاله در ارقام مختلف جهت انتخاب صحیح ارقام گرده زا و رسیدن به تولید بالای اقتصادی، بسیار مهم است. با توجه به اینکه اطلاعات کافی درمورد استفاده از گرده زای مناسب برای رقم گالا در شرایط آب و هوایی ساری–کیاسر وجود ندارد، بنابراین این بررسی در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ برای دریافتن میکروفنولوژی گل در رقم گالا و دلباراستیوال انجام شد. هدف از این مطالعه تعیین اثر فاکتورهای محیطی مانند دما و رطوبت نسبی بر طول دوره گلدهی، دوره پذیرش کلاله و ریزش گرده در ۴ جهت جغرافیایی هر درخت است. این هدف با استفاده از طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در هر سال انجام گرفت. مطابق با این پژوهش ریزش گرده و فعالیت کلاله در بالاترین دما و کمترین رطوبت نسبی در روزهای هر سال اتفاق افتاد . نتایج این آزمایشات نشان می دهد که درختان گالا در جهات مختلف از نقطه نظر شکفتن بساک و زنده مانی کلاله پایدار بودند و با وجود اختلافاتی که در جهات مختلف دارند ولی این اختلافات در ۴ جهت جغرافیایی در دو سال معنی دار نبود.