سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
محمد رضا مسعودی نژاد – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی
فرشید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
فریبا گوهری – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ

چکیده:

نیاز روزافزون به آب شرب، دانشمندان را به سمت استفاده از آبهای شور سوق داده است؛ از طرفی فرآیند های نمک زدایی موجود، بسیار هزینهبر میباشند. آئروژل کربنی از انواع آئروژل های آلی است که با ساختار متخلخل منحصر به فرد خود، برای نمک زدایی مناسب میباشد. پتانسیل پایین گرفتگی، تولید فاضلاب بسیار کم، احیاء الکترواستاتیکی آئروژلها و در نتیجه عدم نیاز به اسید و مصرف کم انرژی از جمله مزایای این فناوری است. هدف از انجام این مطالعه که نوعی مطالعهی تجربی- تحلیلی است، بررسی نم کزدایی آبهای شور و ل بشور با استفاده از فناوری یونزدایی خازنی میباشد. جامعهی مورد بررسی، نمونه های سنتتیک آب نمک با استفاده از شاخص TDS و EC بودند. حداقل تعداد نمون ههای سنتتیک ۲۴۳ عدد در نظر گرفته شد. در این راستا ابتدا با پلیمریزاسیون ترکیبات رزورسینول و فرمالدئید در شرایط فشار هوای آزاد و سپس پیرولیز ترکیبات به دست آمده، مبادرت به ساخت صفحات آئروژل کربنی شد. با ساخت دستگاه در مقیاس پایلوت، تأثیر پارامتر های مختلف، شامل غلظت نمک ورودی، شدت جریان، دبی، فاصله بین الکترودها pH بر میزان جذب NaCl توسط الکترودهای آئروژل کربنی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی با افزایش شدت جریان و غلظت NaCl در جریان ورودی میزان جذب افزایش یافته و با افزایش فاصله بین الکترودها، دبی و pH میزان جذب کاهش می یافت. نتایج در بهین هترین شرایط نشاندهنده میزان جذب ۱/۴۳×۱۰ مول از کلرید سدیم به ازای هر گرم از آئروژل کربنی بود که حاکی از مناسب و مقرون به صرفه بودن این روش میباشد.