سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایمان خلیلی –
سعید گیتی پور – عضو هیئت علمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
حسین وحیدی –
فرهاد اخوان لیمودهی –

چکیده:

آرسنیک به عنوان شبه فلز، در تهیه سموم و در صنایع الکترونیکی و شیشه و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد. با این حاااین عنصر بسیارسمی بوده و برای محیطزیست و جانداران بویژه انسان مضر میباشد. آرسنیک با تجمع در ششها و کبد انساانباعث ایجاد سرطان میشود. خاک به طور گستردهای در معرض آلودگی توسط آرسنیک که از منابع گونااگون ایجااد مای شاودقرار دارد. از این رو، خاکشویی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع آلایندههای فلزی از خاک آلوده مطرح شده اسات. دراین مقاله بر انواع گوناگون فناوریها و کاربردهای عملی روش خاکشویی از قبیل جداسازی فیزیکای، اساتاراش شایمیایی و یااترکیبی از این دو که در مقیاسهای آزمایشگاهی و محلی برای خاکهای آلوده استفاده شدهاند، تاکید شده است. همچناین دراین مطالعه به مواردی چون تجهیزات اصلی، قابلیت اجرایی، مزیتها و محدودیتهای فنااوری هاای فیزیکای و شایمیایی روشخاکشویی نیز توجه شده است. به علاوه، کارایی روش خاکشویی برای خاک آلوده به آرسنیک در این مقاله ماورد ارزیاابی قارا رگرفته است. به طور کلی با توجه به شرایط اقتصادی و زیست محیطی، روش خاکشویی به عنوان روشی خارش از محل می تواندانتاابی مناسب در مقایسه با فرآیندهایی همچون تثبیت جامدسازی ویا دفن در لندفیل باشد. اضافه بر موارد فاو،، مقایساه ای -بر وضعیت روش خاکشویی برای پالایش خاکهای آلوده به فلزهای آلاینده در آمریکا، کانادا و اروپا نیز انجام شده است.