سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پرور – دانشجوی دکتری
مهدی فشارکی – دانشیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهزاد مشیری – استاددانشگاه تهران
میرحسین حسینیون – دانشگاه بین المللی امام رضا ع

چکیده:

هدف این مقاله بیان متدولوژی و فناوری جهت ایجادیک محیط ازمایشگاهی برای توسعه و ساخت تست و شبیه سازی پست هایی فرماندهی عمومی برای طراحی هرگونه پست فرماندهی درکاربرد نبرد شبکه مدار مدیریت بحران و بلایای طبیعی براساس متدولوژی عامل گرای تروپوز است دراین مقاله متدولوژی و فناوری شناختی اگاهی اشتراکی وضعیت برای پست فرماندهی شناختی عمومی بیان میشود کاربران این فناوری طراح پست فرماندهی و فرماندهان مستقر در پست های فرماندهی هستند طراحان پست های فرماندهی براساس معماری فرایند عملیاتی که توسط معمارفرایند عملیاتی طراحی شده است پست های فرماندهی را براساس این فناوری طراحی م یکنند و پست فرماندهی طراحی شده را با استفاده از شبیه ساز ارزیابی می کنند.