سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید گودرزی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه
حمیدرضا متین فر – استادیار دانشگاه لرستان،

چکیده:

کشاورزی دقیق در برگیرنده تکنولوژی های جدیدی مانند، سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱ و سیستم های تعیین موقعیت جهانی ۲ و سنجش از دور ۳ است که برای کشاورزان این امکان را فراهم می کند تاتغییرات عوامل تولید مانند، عناصر غذایی خاک ،رطوبت موجود و مورد نیاز گیاه،ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی خاک و سایر عوامل را با دقت مکانی کمتر ازیک تا ۱۰۰۰ متر پایش و ارزیابی نماید. با فن آوری پایش نرخ تغییرات عوامل تولید مانند، کود، سم، آفت کش ها و در نهایت پایش محصول ،رشد کشاورزی دقیق را تسریع شده است. مدیریت مکانی عوامل تولید، باعث می شود میزان نهاده های ورودی کاهش یافته در حالیکه خروجی بهینه شود که هر دوی اینها برای تولید کنندگان محصولات زراعی جذاب و مورد توجه است .در همین زمان با کاهش ورودی، کودها و آفت کشهای اضافی و زائد هم کاهش میابند بنابراین، این امر باعث بهبود شرایط محیطی اکوسیستمهای کشاورزیمی شود. فناوری سنجش از دور داده های ورودی برای بسیاری از کارکردها در کشاورزی دقیق مانند: کود دهی خاک پس از رشد، تحلیل رطوبت، چگونگی رشد محصول و پایش تغییرات رشد، پیش بینی میزان محصول و … را تامین می کند در حقیقت این اطلاعات برای کشاورزان و تولید کنندگان محصولات زراعی در تصمیم گیری در شرایط مقتضی بسیارکار گشاست . از اینرو در این مقاله سعی شده است پیرامون کاربردهای این فناوری نوین در بحث کشاورزی دقیق مطالبی بیان شود.