سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین نوروزی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته برق-قدرت،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دا
سید زین العابدین موسوی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربی
فرانک عبادی سهی – کارشناس برق-الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

چکیده:

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان، دیگر نمیتوان به منابع موجودانرژی متّکی بود. لذا تأمین انرژی پایدار جهت رسیدن به توسعه پایدار از مباحث مهم به شمار میآید. بهمنظور اطمینان ازجریان مداوم انرژی، کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه سعی دارند با ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژیحتیالمقدور وابستگی خود را به یک حامل انرژی کاهشدهند. در این راستا همراه با پیشرفت تکنولوژی و توجه فزاینده بهمسایل زیست محیطی در جهت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی زیست توده درکشورهای مختلف توجه بسیارشده است. در این مقاله روشی پیشنهاد گردیده که با استفاده از انرژی زیست توده، بهطور همزمان انرژی الکتریکی وحرارتی تولید میگردد. برای نمونه جهت تأمین انرژی مصرفی یک ساختمان مسکونی، از انرژی تولیدی زیست توده (بیوگازنتایج HOMER تولید شده و استفاده آن در دیزل ژنراتور) بهره گرفته شده است و با شبیه سازی این سیستم در نرمافزارمثبتی اخذ نمودهایم. همچنین با بهرهگیری از باتری با هزینه کمتر و قابلیت اطمینان بالاتر مشکلات ناشی از اوج مصرف باررا جبران نمودهایم.