سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زهرا آقا بابایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فرزاد سعادتمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات براشتغال تهیه شده است دراین پژوهش ابتدا به اهمیت اشتغال زایی و وظایف و محدودیت دولت ها دربرنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشهای جهانی تاثیر گذار برمقوله اشتغال همچون تغییرات جمعیتی تغیی ردرنیازهای جامعه مهاجرت تحول درفناوری اطلاعات و ظهور فناوریهای نو تسهیل درارتباطات پدیده جهانی شدن و ظهور مشاغل جدید مورد بررسی قرارگرفته است درادامه نمونه هایی از مشاغل نوظهور معرفی میگردند که ازرهگذر ظهور و توسعه فناوری اطلاعات ایجاد شده اند درنهایت چشم انداز وضعیت پنج شغل مختلف درسال ۲۰۱۰ موردبررسی قرارگرفته و مقاله با ارایه چندراهکارپیشنهادی برای کشورمان خاتمه می یابد.