سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا باقری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه

چکیده:

تحولات و دگرگونی هایی زندگی بشری مرهون آموزش و یادگیری می باشد. اهمیت یادگیری دررشد آدمی، بسی فراترازچشمانداز اندیشه های اوست.چون محیط زندگی آدمی همواره درمعرض تغییراست، انسان برای غلبه براین دگرگونی ها ناچار استیاد بگیرد. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است و افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده می سازد.یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست. یادگیری درحقیقت، دارای مفهوم بسیارگسترده ایاست که درقالب هایی چون نگرش های نو، حل مساله، کاربرد معلومات دراستدلال، تفکر و … به وجود می آید.پارامترهای مختلفی برای یادگیری ارائه شده است.که از این میان نقش ابزارهای تکنولوژیکی بسیار موثر ومفید واقع می گردد.در این پژوهش سعی می گردد کارکردهای مختلف تکنولوژی در آموزش و بازخوردهای مفید آن مورد کند وکاو واقع گردد.شیوه کار تجزیه وتحلیلی وبراساس داده های منابع کتابخانه ای ممورد اسمتفاده واقمع شمده ممی باشمد. در خاتممه کارکردهمایمفید وموثر فنآوری در حیطه ی آموزشی وخروجی های ارزشمند آن در سطوح مختلف در قالب یک جمع بندی به عنوان نتیجمهگیری عرضه شده است.