سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید گنجایش – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
سیامک پیری –
احمدرضا دیناروند –

چکیده:

امروزه عدالت اجتماعی در تمامی کشورهای جهان به عنوان موضوعی قابل توجه در دستور کار تمامی دولتها قراردارد. و مسئولین کشورمان، توسعه عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی را به عنوان یکی از اهداف کلان کشور در دستور کار قرار دادهاند وهمانطور که سندچشم اندار بیست ساله توسعه اقتصادی کشور نشان می دهد، جامعه ایران جامعهای خواهد شد که دانش فناوری اطلاعات یکی از شاخص های تعیین کننده توسعه کشور خواهد بود.. در این باب از جمله عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری اجتماعی اقتصادی در روستاهای کشورمان نبودIT یا فناوری اطلاعات است که برخلاف اصول سند چشمانداز توسعه اقتصادی کشورمی باشد. بنابراین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی می تواند راهکاری مفید و مؤثر جهت کاهش اختلافات طبقاتی وگسترش عدالت در میان روستاییان وتوسعه علمی – اقتصادی کشور باشد. نیاز روستاییان به همگامی با فناوری اطلاعات مورد نیاز و دسترسی به اطلاعات جدید در زمینه صنایعی چون کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی و صنایع دستی نقش فناوری اطلاعات را در زندگی روستاییان به عنوان بخش تعیین کننده در خودکفایی کشور تبیین می نماید، و به کارگیری فناوری اطلاعات گذرگاهی می شود برای توسعه همهجانبه منطقه ای و حذف نابرابریهای موجود درنواحی روستایی. در پژوهش پیشرو سعی براین بوده است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای – اسنادی و سایت های مرتبط این موضوع را مورد تحلیل و بررسی علمی قراردهد و تجاربی مختصر از کشورهایی که دراین زمینه موفق بوده اند مورد مطالعه قرار دهد. درمجموع یافته ها حاکی از آن است که درکنار اقدامات اساسی جهت رفع نقاط ضعفی چون؛ نبود ساختارهای مناسب اداری و زیربنایی، آموزش و سواد روستاییان و عدم برنامه ریزی های راهبردی وکارآمد، مزیتهای پرقوتی مانند؛ تمرکززدایی، ضرورت برون رفت روستاییان از انزوای جغرافیایی، و توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی روستاها، شکل گیری مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، اهمیت پیاده سازی فناوری اطلاعات در روستاهای کشور را دوچندان می سازد