سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین خلیلی فر – دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

کاربرد فناوریe-Healthدر بخش سلامت می تواند هم باعث افزایش و هم کاهش نابرابری ها در این حوزه گردد.با این وجود،نابرابریهای ناخواسته که ممکن است در نتیجه استفاده از این فناوری به وجود آیند از دغدغه های عمدهای به شمار می روند کهبه اندازه کافی نیز به انها در مباحث مربوط به نظام های ارائه خدمات سلامت توجه نمی شود.بدون وجود یک راهبرد صریح، خطرنابرابریها در بخش سلامت افزایش می یابد. چرا که بسیاری از راهحل های مبتنی بر فناوری سلامت به طور نامتناسبی مزایاییبرای گروههایی به ارمغان می آورند که در حال حاضر وضعیت سلامت بهتری داشته و دسترسی مطلوبی نیز به منابع مراقبت هایبهداشتی و درمانی دارندمقالات مروری یافته ها : -۱ صنعت سلامت به سمت استفاده از فناوری های نوین در حوزه های درمان و اسناد و مدارک پزشکی به صورت روز افزونرو به گسترش است . -۲ میزان برخورداری افراد جوامع از فن آوری های روز مانند دسترسی به سامانه های حاوی بانک های اطلاعاتی بیماران و اطلاعات سلامت با متغیرهایی مانند میزان تحصیلات ، سن ، درآمد و .. مرتبط می باشد .-۳ استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت سلامت الزاماً موجب افزایش میزان برخورداری از عدالت نمی گردد . نتیجه گیری : با توجه به بند ۳ یافته ها جهت گسترش عدالت محوری در حوزه سلامت نیاز به زیر ساختهای مناسب و فرهنگ سازی متناسب با سن ، سطح تحصیلات و سطح درآمد طبقات اجتماعی و استفاده از ابزارهای مناسب جهت همکاری ارائه کننده گان خدمت می باشد