سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم بهرام زاده – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبائی تهرا
سیدسعید قاسمی نژاد – کاردان کامپیوتر

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعاتدستاورانقلاب ارتباطات است که تا حد زیادی درحوزه های مختلف جامعه بشری توانسته است منجر به تحولات بنیادین درشاخصهای عملکرد بشود امروزه میدان استفاده از فناوری اطلاعاتو ارتباطات درروبط اقتصادی بین کشورهاست که سهم حضور دراقتصاد بین المللی را تعیین می کند از این رو کشورهای مختلف و درحال توسعه دررقابت برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی هستند موضوع بهره وری بحث انگیزترین موضوعی است که درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه خاصمحققین اقتصاد و مدیریت قرارگرفته است کوششهای اقتصادی انسان همیشه وهموارهمعطوف برآن بودها ست که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و امکانات بدست آورد این تمایل در حقیقت همان اشتیاق وصول به بهره وری افزونتر می باشد. بیشتر مطالعات درزمینه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بربهره وری درکشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت ومعنی دار این فناوری بربهره وری و رشد اقتصادی دردهه ۱۹۹۰ است برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را درکشورهای درحال توسعه نیز تاییدمی کند اما هنوز زمینه بررسی به خصوص درکشورهای درحال توسعه با توجه به ویژگیهای نامتوازن و ضعیف زیرساختی شان وجود دارد.