سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ثقه الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه ی علم

چکیده:

آنچه دراین مقاله ارائه می شود درباره تعریف و ضرورت آموزش فلسفه علوم کامپیوتر به محققین و دانشجویان مهندسیو علوم کامپیوتر از سویی و از سوی دیگر فلسفه پژوهان است این ضرورت زمانی به ویژه برای محققین مهندسی و علوم کامپیوتر آشکار می گردد که اشاره شود علوم کامپیوتر در حول زمینه ها و زیرشاخه های خود با مسائلی بنیادی و جدیمواجه می شود که روش شناسی متداول آن علم خود به تنهایی پاسخگوی چنین فراپرسشهایی نیست از این رو علوم کامپیوتر هم چون بسیاری از علوم دیگر فراپرسشهایی را پیش رو دارد که پاسخ و تحلیل انتقادی آنانبه طور مستقیم و غیرمستقیم مسائل درونی این علم را تحت تاثیر و چالشهای اساسی قرار میدهد این مقاله بر آن است با طرح فهرست گونه ای ازاین مسائل به منزله ی فراپرسشهایی قابل تامل نیاز و ضرورت توجه صاحبنظران و محققین علوم کامپیوتر و نیز فلسفه پژوهان را با چنین موضوعاتی یادآور شود.