سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الهام صادقیان – دانش آموخته ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه شیراز
علی محمد ساجدی – دانش آموخته ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه شیراز

چکیده:

در عصر حاضر توجه ویژه و نگاه هوشمندانه به مسأله پوشش، از ضروریات زندگی ایمان محور به شمار می رود. از آنجاکه حجاب و عفاف اسلامی ضامن حفظ و پاسداری از کیان و شخصیت آحاد جامعه، به ویژه قشر بانوان می باشد، لذا،بیتردید از مهمترین ارمغان های آن تحصیل سلامت روانی پایدار است که خود از بزرگترین نعمت های الهی در حیاتبشری شمرده می شود. در واقع، دین اسلام نیز برای حفظ آرامش روانی زنان و مردان از عوامل آسیب زا، حجاب و عفافرا برای زنان واجب نموده، و عفت نگاه را برای مردان مقرر فرموده است. به عبارت دیگر، حجاب موجب ایجاد امنیت واحساس شخصیت و هویت واقعی زنان و دور ماندن مردان (به ویژه جوانان جامعه) از وساوس شیطانی و تحریکات غریزیاست و این امر سلامت روانی فرد و جامعه را سبب می گردد.اینک، در جستار حاضر در پیآنیم که تأثیر بسزای خصلت زیبا و فریضه دینی عفت ورزی از جانب مردان و زنان ازیکسوی و حفظ حجاب اسلامی از سوی بانوان در ایجاد و ارتقاء سطح سلامت روان آحاد جامعه از منظر عقل و دینکاویده، و با مراجعه به متون دینی (قرآن و حدیث) آثار و فواید بهداشت روانی، اخلاقی و معنوی آن را تبیین نماییم.