مقاله فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مساله ربط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مساله ربط
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه تربیت
مقاله سند تحول بنیادین
مقاله مساله ربط
مقاله رویکرد نظری
مقاله رویکرد عملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل حسینی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله ارائه تبیینی از محدودیت فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با مساله ربط است. نخست از طریق تحلیل فلسفه وجودی سند تحول بنیادین و قرار گرفتن درون یک موقعیت مساله دار، مساله ربط و محدودیت الگوهای نظری برای هدایت عمل عاملان تربیت برجسته می شود؛ سپس از دیدگاه های عملی برای صورتبندی دوباره و روشن کردن ابعاد نااندیشیده این مساله کمک می گیرد تا نشان دهد یکی از گونه های ممکن و مغفول ناسازگاری در کمین سند است. یافته ها نشان می دهد ایجاد «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت» مستلزم تحول نگرش ما به تکالیف و ماموریتهای فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران است. در نتیجه گیری به خلا های ناشی از نبودن رویکرد عملی برای غلبه بر مساله ربط و ایجاد «تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت» اشاره، و بر ضرورت در پیش گرفتن رویکرد عملی با نظر به محدودیت و نابسندگی رویکرد نظری کنونی تاکید می شود.