سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره مودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سیدرضا بلاغت – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آموزش و پرورش هزاره سوم بیش از پیش با چالشهای فراملی از قبیل جهانی شدن، ورود به جامعه اطلاعاتی و گسترش شبکهها و رسانههای ارتباط جمعی جهانی که نوعی تغییر و تحول محسوب میشود روبرو میباشد. با توجه به سرعت فزاینده تولید دانش جدید و توسعه شبکههای جهانی ارتباطات از جمله اینترنت که جدیدترین و متنوع ترین منابع و دادههای مرتبط با هر موضوع را در اختیار کاربران قرار میدهد و با توجه به جنبههای مثبت فراوان کاربرد اینترنت و رسانه- های ارتباطی جهانی، ضروری است دست اندرکاران و مدیران امر آموزش و پرورش، برای سازگاری و بهرهگیری صحیح و سنجیده از فناوری جدید و رو به توسعه، مجهز و آماده شوند.تکنولوژی ابزار نیست، تکنولوژی یک دید است. با آنکه این حرفی خلاف انتظار است، حرف اصلی این مقاله است، تاویل تکنولوژی به فعل آدمی است. قالب بحث، پیرامون فلسفه تکنولوژی است و اگرچه مبحثی نوپاست ولی دامنه آن وسیع است. محور آن ابهام ذاتی تکنولوژی است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی ابزار است و استفاده صحیح از آن ما را به سوی آرمان شهر هدایت میکند، و نگارنده این پنداشت و نگرش را مورد سوال و نقد قرار میدهد. تکنولوژی وسیله صرف نیست. امری خنثی نیست، در این مقاله سعی گردیده با لحاظ نمودن نکات مثبت و منافع بکارگیری تکنولوژی مدرن وفناوری اطلاعات در ارتقای مدیریت آموزشی با نگرشی فلسفی ابعاد مختلف این تیغ دو دم را لحاظ نموده و آراء فلسفی موجود در رابطه با آن مورد بررسی و نقد قرار گیرند.