سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیار دانشگاه زنجان، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی
حمید نورعلی دخت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران
آمنه جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا

چکیده:

مدیران سازمان همیشه در مواجهه با امور حرف های ناچار از تصمیم گیری اند. تصمیم های آنان در قالب مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات در سازمان منشاء اقدا مها می شود. تصمیم گیری به طور منطقیحاصل فرایند تصمیم سازی است و تصمیم سازی محتاج ممیزی اخلاقی است. سازمان باید در فرایند تصمیم سازی، معیاری را برای ارزیابی اخلاقی بودن تصمیمات در نظر گیرد و به این سوا لها پاسخ دهد کهآیا این تصمیم اخلاقی است؟ آیا این آیی ننامه منصفانه است؟ آیا این بخشنامه عادلانه است؟ آیا این مصوبه موجب تحقیر، توهین یا ضرر رسانی به دیگران نیست؟ بحران کنترل و بحران تشریفات زاید اداری بر اساسآنچه گرینر مطرح ساخته است، از جمله بحرا نهایی است که فلسفه تصمیم گیری های اخلاقی و پایبندی به اصول و قواعد اخلاق سازمانی را از طریق هماهنگی، همکاری و همدلی بین اعضای سازمان به چالشمی کشاند. امروزه معماهای اخلاقی در سازمان ها، از ابعاد مختلف تفسیر شده و تلاش می شود تا با وضع چارچوب های نظام مند تحت عنوان منشور اخلاقی، مدیریت اخلاقی واحدی در سازمان حاکم شود. در اینراستا، مقاله حاضر با هدف تشریح فلسفه اخلاق سازمانی و مدل تصمیم گیری های اخلاقی در سازمان ها، به تشریح اخلاق سازمانی از بعد فلسفی و کارکردی پرداخته، کدهای اخلاقی و مدل تصمیم گیری های اخلاقی متناسب با اصول و قواعد علمی و باورها و ارزش های اساسی را تبیین نموده و تلاش نموده است به این سوال پاسخ دهد که به چه شیوه ای می توان در سازمان ها، مدیریت اخلاقی ایجاد نمود تا متعاقب آن تصمیم گیری های سازمانی مبتنی بر اخلاقیات باشد؟