سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

جلیل عزیزی – دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران_دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان_گروه جا
هابیل حیدرخانی – دانشجو دکتری مسائل اجتماعی ایران_دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان_گروه جا
سودابه حجت – پژوهشگر_آموزش و پرورش شهرستان جهرم

چکیده:

پی بردن به نقشهای متغیرهای اقتصادی درایجاد آسیبهای اجتماعی یکی ازحوزه های بسیارمهم و ضروری مطالعات و تحقیقات اجتماعی را شکل داده است دراین میان متغیر فقر اقتصادی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد به عنوان یکی از متغیرهای بسیارمهم و تاثیر گذار اقتصادی درحوزه مسائل اجتماعی شناخته میشود این متغیر تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح درحوزه انسانی اقتصادی و اجتماعی ازجمله حوزه آسیب ها و کج رفتاری اجتماعی ارتباط پیدا می کند دراین نوشتار که نتیجه تجربی پژوهشی دراین حوزه می باشد نگارنده به دنبال بررسی و شناسایی رابطه بین فقر اقتصادی و کجرفتاری اجتماعی می باشد بدین منظور مدل علی تحقیق شامل مکانیسم های موجود بین دو متغیر براساس تئوری ها و نظریات مربوط تهیه گردید جامعه آماری تحقیق جوانان ۲۵-۱۸ساله ساکن شهرهای تهران و شمیرانات بودند که ۴۰۰نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش به کاررفته میدانی و تکنیک پیمایش و ابزار مورد استفاده پرسشنامه همراه با مصاحبه می باشد.