مقاله فعال سازی پاسخ های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه های کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: فعال سازی پاسخ های دفاعی تحت تنش ایزوتیوسیانات در گیاهچه های کلزا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوتیوسیانات
مقاله فنیل آلانین آمونیالیاز
مقاله کلزا
مقاله گلوتاتیون اس – ترانسفراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی زانیانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: شبانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی زاده رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، فرضیه القای پاسخ های دفاعی در برگ های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش ایزوتیوسیانات بررسی شد. تاثیر متیل و پروپیل ایزوتیوسیانات در غلظت های صفر، ۱، ۱۰ و ۱۰۰ میلی مولار بر تجمع پراکسید هیدروژن، محتوای ترکیبات فنولیک کل، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و آنزیم گلوتاتیون اس – ترانسفراز در گیاهچه های کلزا ارزیابی شد. افزایش درصد نشت یونی و تجمع پراکسید هیدروژن وجود تنش اکسیداتیو در گیاهچه های کلزا تحت تیمار ایزوتیوسیانات ها را نشان داد. نتایج همبستگی میان فعالیت آنزیم PAL با مقدار ترکیبات فنولیک کل در گیاهچه های تحت تیمار را نشان داد. در این مطالعه، القای فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس – ترانسفراز در پاسخ به غلظت یک میلی مولار متیل و پروپپیل ایزوتیوسیانات در گیاهچه های کلزا مشاهده شد. نتایج حاصل پیشنهاد می کند که تولید آنتی اکسیدان ها (ترکیبات فنولیک) تنها مکانیسم سم زدایی در گیاه کلزا نبوده، کانجوگاسیون گلوتاتیون نیز در دفاع گیاه علیه ایزوتیوسیانات ها دخالت دارد.