سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم السادات میرزاعلی شیخ رضایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سیدهادی رضوی – دانشیار دانشگاه کشاورزی تهران

چکیده:

مصرف کنندگان امروزی به سلامت خود توجه داشته و علاقمندند مواد غذایی مصرف نمایند که به سلامت آنها کمک نموده و با حداقل از بروز بیماریها جلوگیری کنند میکروارگانیسم هایی که امروزه به عنوان پروبیوتیک بیشترین کاربرد تجاری را دارند در دسته باکتریهای اسید لاکتیک و جنس لاکتوباسیلوس قرار میگیرندباکتریهای اسید لاکتیک علاوه برپراکسید هیدروژن واسیدهای آلی توانایی تولید باکتریوسین را دارند باکتریوسین ها ترکیبات پروتئینی و قانویه تولیدی توسط باکتریهای اسید لاکتیک می باشد که باعث مهار باکتریهای عامل فساد می شوند و به عنوان نگهدارنده درفراوده می توانند موثر باشند دراین مطالعه لاکتوباسیلوس پلانتاروم به فراورده شیر هویج اضافه و دردمای ۴ درجه سنتیگراد بهمدت ۲۰ روز نگهداری شد دریان مطالعه لاکتوباسیلوس پلانتاروم به فراورده شیرهویج اضافه و دردمای ۴ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ روز نگهداری شد هر ۵ روز آزمون شیمیایی شامل اندازه گیری PH و اسیدیته انجام گرفت به منظور بررسی فعالیت باکتریوسینی لاکتوباسیلوس پلانتاروم تست توتال کانت کلیفرم کپک مخمر انجام گرفت.