سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجما مقدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مژگان فرزامی سپهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مه لقا قربانلی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

بررسی خصوصیات آللوپاتیک گیاهان یکی از راه کارهای اکولوژیکی و بیولوژیکی جدید است که میتوانند منجر به کشف علف کش های زیستی و بازدارنده های رشد شود دراین تحقیق بررسی اثراحتمالی بازدارندگی ترکیبات اللوپاتیک موجوددرعصاره های بخشهای مختلف گیاه اسپندPeganum harmala برجوانه زنی بذور و رشد تاج خروس Amaranthus celisia ( و همچنین اندازه گیری میزان آلکالوئیدها درهرکدام ازعصاره هاصورتگرفت دراین بررسی ازمایش آللوپاتی اسپند به صورت غلظت های مختلف عصاره های بخش هوایی برگ و ساقه ریشه بذر بصورت مجزا درپنج سطح ۰و۲۵و۷۵و۱۰۰درصد هرکدام با ۴تکرار برروی گیاه نام برده مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که عصاره اندامهای مختلف گیاه اسپند برجوانه زنی بذورو رشد تاج خروس تاثیر منفی دارد بطوریکه بصورت میانگین با افزایش غلظت عصاره آبی جوانه زنی درسطح احتمال ۰/۰۵ بطور معنی داری کاهش یافت عصاره اندامهای مختلف اسپند اثرات بازدارندگی متفاوتی برجوانه زنی و رشد گیاه مذکور نشان دادند و البته عصاره بذر دارای بیشترین اثروعصاره ریشه دارای کمترین اثربازدارندگی بودند.