مقاله فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز در حضور نمک های سری کوزموتروپ و کائوتروپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز در حضور نمک های سری کوزموتروپ و کائوتروپ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکل دهیدروژناز کبد اسب
مقاله فعالیت و پایداری
مقاله سری هافمیستر
مقاله کوزموتروپیسیته و کائوتروپیسیته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: امینی نازیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پناه آذری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: اطیابی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: میراولیایی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاتالیز آنزیمی درمحلول های حاوی غلظت های بالای نمک در برخی حوضه های علوم کاربرد دارد. فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز کبد اسب با سری هافمیستر و به اصطلاح ویژگی های کوزموتروپیک و کائوتروپیک که با ضریب ویسکوزیته B معادله جان – دول مشخص می شود رابطه تنگاتنگی دارد (B+ برای کاتیون ها و Bبرای آنیون ها). در این مطالعه پایداری دمایی و فعالیت آنزیم در حضور این نمک ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه اثر غلظت های زیاد (۱-M4) نمک های NaCl ,NaNO3 ,Na2SO4 ,NaClO4 ,NaAc و غلظت های (۱-M3) نمک های KCl، NH4Cl،CsCl بر فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز کبد اسب (HLADH) بررسی گردید.
یافته ها: مشخص شد که هم فعالیت و هم پایداری آنزیم با تفاوت در ضرایب ویسکوزیته آنیون با کاتیون ارتباط دارد. در حضور نمک هایی که آنیون و کاتیون های آنها ویژگی های کوزموتروپیک و کائوتروپیک مشابهی دارند (NaAc و NaCl) فعالیت کاتالتیک آنزیم بهترین شرایط را نشان داد. ویژگی کوزموتروپیک – کائوتروپیک هم کاتیون ها و هم آنیون ها، بر فعالیت کاتالتیک آنزیم با اثر بر روی جایگاه فعال و مکانیسم کاتالتیک و pH سطحی آنزیم تاثیر می گذارد. آنیون ها در مقایسه با کاتیون ها نقش غالب تری بر پایداری آنزیم نشان دادند. آنیون استات پایداری دمایی بیشتر را القا نمود (از ۳۰۰ تا ۵۶۰ دقیقه در دمای ۶۰oC).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر پیچیدگی تاثیر نمک های معدنی و یون ها روی فعالیت و پایداری الکل دهید روژناز کبد اسب را نشان داد. هر دو جنبه بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اثرات هافمیستری تاثیر می پذیرد. مطالعه پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز مثال دیگری می باشد که نشان داد آنیون های کوزموتروپیک و کاتیون های کائوتروپیک پایداری بالاتری را به آنزیم اعطا می کنند.