مقاله فعالیت ضدبیوفیلمی بخش شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس کازئی در سودوموناس آئروژینوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: فعالیت ضدبیوفیلمی بخش شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس کازئی در سودوموناس آئروژینوزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله لاکتو باسیلوس کازئی
مقاله MIC ،MBC
مقاله بیوفیلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین نژاد سرگل
جناب آقای / سرکار خانم: کسری کرمانشاهی روحا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یک بیماری زای فرصت طلب و مهم با توانایی تولید بیوفیلم است. بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا به طور ذاتی در مقابل عوامل ضد میکروبی مقاوم است و در شرایط مختلف مشکلات زیادی در خدمات بهداشتی ایجاد می کند. لاکتو باسیلوس ها مواد مهاری را در بخش شناور فاقد سلول CFS (cell-free supernatant) ترشح می کنند که از عفونت های ایجاد شده توسط ارگانیسم های بیماری زا جلوگیری می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر بازدارندگی CFS لاکتو باسیلوس کازئی  PTCC:1608بر روی تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا  PTCC:1430می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی بخش شناور فاقد سلول لاکتوباسیلوس با سانتریفیوژ جداسازی شد. خاصیت ضد میکروبی CFS لاکتوباسیلوس ابتدا با روش چاهک پلیت بررسی گردید. حداقل غلظت مهارکننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) آن ها با روش میکرودایلوشن و طبق استاندارد CLSI ارزیابی شد. در نهایت توانایی تولید بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا در حضور CFS لاکتوباسیلوس کازئی به صورت درصد با استفاده از روش میکروتیتر پلیت اصلاح شده تعیین گردید.
نتایج: CFS لاکتوباسیلوس کازئی اثرات موثری روی باکتری مورد آزمایش دارد که MIC و MBC آن ۶۲٫۵ ml/ml می باشد. علاوه بر این، در حضور CFS لاکتوباسیلوس تولید بیوفیلم در غلظت های MIC به میزان ۸۷±۲٫۶ درصد مهار شده و در غلظت های Sub-MIC نیز به صورت قابل ملاحظه ای مهار شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، CFS لاکتوباسیلوس کازئی اثر کشندگی چشم گیری روی بیوفیلم باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا دارد. بنابراین، به نظر می رسد که این ماده طبیعی می تواند عامل امیدبخشی در درمان عفونت های سودوموناسی باشد.