مقاله فعالیت آنزیم ها و توده زنده میکروبی در ریزوسفر درختان ارس Juniperus excelsa دارای زادآوری و بدون زادآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: فعالیت آنزیم ها و توده زنده میکروبی در ریزوسفر درختان ارس Juniperus excelsa دارای زادآوری و بدون زادآوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارس
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله اسید فسفاتاز
مقاله دهیدروژناز
مقاله اوره آز
مقاله میکروارگانیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری عالمه
جناب آقای / سرکار خانم: متینی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: همتی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشکلات اغلب رویشگاه های ارس در ایران کمبود زادآوری است که می تواند احیا و آینده این رویشگاه ها را با چالش روبرو سازد. پراکنش این زادآوری ها در زیر همه درختان یکسان نیست. خاک و اجزای آن سهم مهمی در شکل گیری آنها دارد. آنزیم های خاک را ریشه گیاهان و میکروارگانیسم ها تولید می کنند و می توانند با حضور در چرخه های مختلف غذایی سبب آزادشدن و در دسترس قرار گرفتن عناصر تغذیه ای برای گیاهان و زادآوری ها شوند. این تحقیق برای بررسی نقش احتمالی آنزیم های خاک در ریزوسفر درختان دارای زادآوری ارسJuniperus excels  و مقایسه آنها با خاک درختان بدون زادآوری در رویشگاه چهار باغ گرگان انجام شد. از خاک اطراف ریشه درختان دارای زادآوری و بدون زادآوری نمونه برداری شد. پس از عصاره گیری، فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و فسفاتاز قلیایی، دهیدروژناز و اوره آز با استفاده از واکنش با سوبسترا و توده زنده میکروبی توسط اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم ها و توده زنده میکروبی در ریزوسفر درختان دارای زادآوری از فعالیت آنها در گروه بدون زادآوری بیشتر است که می تواند به دلیل وجود میکروارگانیسم های بیشتر از جمله قارچ های میکوریزی در ریشه درختان دارای زادآوری و جذب بهتر عناصر و مواد غذایی باشد.