مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی میوه بنه به صورت برون تنی و درون تنی در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۴۰ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی میوه بنه به صورت برون تنی و درون تنی در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله میوه بنه
مقاله کاتالاز سرم
مقاله مالون دی آلدهید سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهره بر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: منطقیان اقبال
جناب آقای / سرکار خانم: بهره بر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه با اثبات خواص آنتی اکسیدانی در گونه های مختلف پسته، هدف این مطالعه تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی میوه بنه به صورت برون تنی و درون تنی در موش های صحرایی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی عصاره هیدروالکلی میوه بنه به دو روش ماسراسیون (خیساندن) و دستگاه سوکسله تهیه شد. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش درون تنی از عصاره هیدروالکلی که بیشترین خواص آنتی اکسیدانی را داشت، استفاده شد وفعالیت آنتی اکسیدانی معادل ترولکس، دی فنیل پیکریل هیدرازیل و فسفومولیبدنیم، میزان فنل تام وفلاونوئیدها اندازه گیری شد. در مطالعه درون تنی از ۲۴ سر موش صحرایی نژاد ویستار استفاده گردید که به طور تصادفی به ۴ گروه ۶ تایی تقسیم شدند. گروه شاهد که آب مقطر به میزان ۰٫۰۵ میلی لیتر در کیلوگرم به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه های ۱، ۲ و ۳ عصاره هیدروالکلی بنه به ترتیب به میزان ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره از طریق گاواژ به مدت ۲۸ روز دریافت نمودند. بعد از ۴ هفته درمان، خونگیری از قلب انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم کاتالاز، فعالیت احیاکنندگی آهن و مالون دی آلدهید پلاسما اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره متانلی بنه دارای بیشترین مقدار فیتوکمیکال و فعالیت آنتی اکسیدانی بود. کاهش معنی داری در میانگین سطح سرمی مالون دی آلدهید و افزایش قابل ملاحظه ای در میانگین سطح سرمی آنزیم کاتالاز وتوان آنتی اکسیدانی احیاء آهن در گروه های دریافت کننده عصاره، نسبت به گروه شاهد دیده شد (p<0.001).
نتیجه گیری: عصاره های مختلف بنه بسته به نوع عصاره و نوع سیستم آزمایشی دارای درجات مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی می باشند.