سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود علیمردانی – دکترای شهرسازی و استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
سینا رزاقی اصل – دکترای طراحی شهری، مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،
مهدی واعظی – مدرس معماری، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید رجایی،

چکیده:

دیوید کانتر، متولد انگلستان و استاد روانشناسی محیط دانشگاه لیورپول از ۴۹۹۱ می باشد. در طول دو دهه گذشته درزمینه نقشه تحقیقاتی روانشناسی فعال بوده است. رویکرد او تامل سیستماتیک در تحلیل رفتار انسانهاست. یکی از کتابهایاو روانشناسی مکان در ۴۹۹۱ می باشد.] ۴[ که در آن، نظریه مدل مکان متشکل از سه عامل: کالبد، فعالیتها، تصورات را ارائه می کند. دیوید کانتر از سردمداران توجه به کیفیتهای ادراکی فضا می باشد و همچنین در مورد روانشناسی محیطسخنرانیهایی در نقاط مختلف دنیا داشته است. مدلهای بعدی مکان که توسط افرادی چون: جان پانتر، مونت گومری ارائه می شود زاییده تئوری کانتر می باشد.کریستین نوربرگ شولتز و راپاپورت از جمله افرادی هستند که توجه ویژه ای بر کیفیت ادراکی مکانها مبذول داشتند. در همین دوران گروهی با شعار مکان سازی برای جوامع پا به عرصه می گذارند وبرای ایجاد کیفیتی از فضا به نام مکانچهار معیار کلیدی کیفی )فعایت و کاربری، دسترسی و ارتباط، رفاه و تصویر خوب، قابلیت اجتماعی( را مطرح می کنند که هریک دارای عوامل کمی و راهبردی نیز می باشند