سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا صحبتلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
زهره ترابی – استادیار، گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده:

این مقاله با هدف مطالعه و تحلیل چگونگی ایجاد نوآوری وخلاقیت با استفاده از روش های نو در طراحی معماری و طراحی فضاهای منعطف نگاشته شده است. در سیستمها و نظامهای آموزشی کارآمد و توسعه یافته مقوله خلاقیت و ایجاد انگیزشهای پویا در گروه های آموزشی و دانش پذیری از جمله اصول راهبردی در ارتقا کیفی اهداف آموزشی است. در این بین یکی از عرصه های ظهور پدیده معماری و نوع اندیشه ها و ایده های طراحی معماران، نوع طراحی فضاهای معماری و بخصوص فضاهای آموزشی که بستر و زمینه ظهور استعدادها و خلاقیت های فردیست، می باشد. این موضوع بویژه در عصر حاضر که معماری و طراحی معماری فضاهای آموزشی مقولهای در حال تغییر و حاصل انواع متدها و تکنولوژیها که باید پاسخگوی نیازهای ادوار آتی در حوزه های آموزشی باشد در خور تحلیل و توجه به جنبه های چند بعدی آنست. در این مقاله طراحی فضاهای منعطف و چند عملکردی با کارکرد آموزشی به عنوان روشی در جهت ایجاد نوآوری و استفاده از روشهای نو در طراحی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق تحلیلی،کاربردی، ترکیبی وآینده نگراست که با استفاده از روش مصاحبه باز و ابزار پرسشنامه و نظرخواهی تصویری تدوین و گردآوری شده است. چارچوب نظری تحقیق بر این اصل استوار است که ایده ها و روش های طراحی خلاقانه و پویا برگرفته از روش های طراحی معماری نقشی کاربردی در جهت ایجاد فضاهای چند عملکردی و منعطف آموزشی با هدف ارتقا سطح کیفی و عملکردهای آموزشی این فضاها دارد و معماری دارد. با امید به این که این پژوهش گامی موثر در جهت شناخت و بررسی موضوع برداشته و بر غنای آن بیفزاید.