سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادیا اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

از آنجا که کودکان عامل پیوند نسلهای گذشته و آینده درهر جامعه محسوب می شوند و با توجه بهاینکه قسمت عمده ای از جامعه ما را تشکیل میدهند تلاش برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن نیاز مند است ضروری است دراین نوشتار می کوشد تا مبانی و اصول مورد نیاز برای ایجاد فضای شهری کودکانه را بررسی کند دراین راستا پیدا کردن الگوهای طراحی شهر کودک با توجه به دیدگاه های بچه ه بود روشی که دراین مقاله بکاربرده شده است روش توصیفی تحلیل بوده و جنبه کاربردی دارد و برای گردآوری اطلاعات آن از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب مجلات پایان نامه ها و مقالات استفاده شده است دراین طراح با استفاده از روش مشارکتی نقاشی، نظرات بچه ها درارتباط با فضای شهری جمع آوری و تحلیل شد و با استفاده از تصاویر ذهنی کودکان شاخصه هایی در راستای رسیدن به الگوی هایی مطرح شد و در پایان به ساخت و ایجاد فضاهای محله ای با رعایت چند اصل آزادی امنیت تعلق منتهی شد