مقاله فصل لقاح، زایمان و سایر پیشگویی کننده ها در زنان مبتلا به اکلامپسی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز در سال های ۹۱-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: فصل لقاح، زایمان و سایر پیشگویی کننده ها در زنان مبتلا به اکلامپسی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز در سال های ۹۱-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکلامپسی
مقاله پره اکلامپسی
مقاله پیشگویی کننده
مقاله زایمان
مقاله فصل
مقاله لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری همایی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف خلیلی عزیزه
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی نسب پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پره اکلامپسی و اکلامپسی، از عوارض شایع بارداری و یکی از سه علل اصلی مرگ و میر مادران محسوب می شوند. عوامل خطر متعددی در ایجاد این سندرم مطرح است. اخیرا تاثیر فصل لقاح و زایمان، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فصل لقاح، زایمان و سایر پیشگویی کننده ها در زنان مبتلا به اکلامپسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی گذشته نگر با رویکرد تحلیلی در سال های ۹۱-۱۳۸۶ بر روی ۶۲۳ زن باردار با تشخیص پره اکلامپسی و اکلامپسی در بیمارستان های الزهراء و طالقانی تبریز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی- اجتماعی و اطلاعاتی در مورد فصل لقاح و فصل زایمان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و روش های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه حاضر، سن و تعداد زایمان پیشگویی کننده مستقل اکلامپسی برآورد شدند. ارتباط معنی داری بین اکلامپسی و فصل لقاح وجود داشت (۰٫۰۱>p)؛ به گونه ای که احتمال ابتلاء به اکلامپسی در لقاح فصل بهار، ۵ برابر فصل پاییز بود اما ارتباط آماری معنی داری بین اکلامپسی و فصل زایمان مشاهده نشد (۰٫۱۳=p).
نتیجه گیری: بین اکلامپسی با فصل لقاح ارتباط معنی داری وجود دارد.