سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفدری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشکده ی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه
محمودرضا صاحبی – استادیار دانشکده ی مهندسی ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مجتبی جنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشکد هی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه

چکیده:

فشرد هسازی داد ههای رستری جهت کاربر دهایی از قبیل ذخیر هسازی، انتقال و نمایش به طور موازی با افزایش منابع تولید داد ههای رستری رشد وسیعی داشته است. در این مقاله استفاده از قابلیت های روش تجزیه به مقادیر سینگولار جهت فشرد هسازی با نرخ مناسب مورد بررسی قرار گرفته شده است. تجزیه به مقادیر سینگولار ابزاری در جبرخطی برای تفکیک یک ماتریس به ضرب سه ماتریس بوده که کاربرد های وسیعی در پردازش تصاویر و شاخه های مختلف مهندسی دارد. با توسعه روش مطرح شده در این مقاله می توان به طور کلی یا ناحیه ای، داد ههای رستری را فشرده نمود. علاوه بر آن از نتایج اولی هی این روش که نرخ بالای فشرد هسازی را دارند، می توان به عنوان منبعی برای برازش سطوح پیوسته به داد ههایی مثل مدل رقومی زمین نیز بهره جست. روش ارائه شده در این مقاله بر روی سه نوع از داد ههای رستری پیاد هسازی شد و نتایج نشان داد که می توان با نرخ فشرد هسازی نسبتا بالایی، کیفیت داده های رستری را نیز حفظ نمود. همچنین در انتها روشی جهت انتخاب بهینه نسبت فشردگی به از دست دادن اطلاعات که مبتنی بر آستانه گذاری بوده، ارائه شده است.