سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه انصاری رام – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید حسینی خیاط – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های سنسور بیسیم توانایی نمایش دائم و از راه دور سیگنالهای الکتروکاردیوگرام را درنسل آینده به ما میدهند اندازه گیری و ارسال پیوسته و طولانی مدت این سیگنال ها نیاز به صرفانرژی زیادی دارد لذا فشرده سازی سیگنالها یک روش موثر برای کاهش توان مصرفی به کمک کاهش حجم داده ی ارسالی می باشد الگوریتم نمونه برداری فشرده روشی نوین برای فشرده سازی سیگنالهای اسپارس می باشد از انجا که سیگنالهای الکتروکاردیوگرام درحوزه موجک اسپارس هستند می توان از روش نمونه برداری فشرده درفشرده س ازی این سیگنالها استفاده کرد دراین مقاله عملکرد نمونه برداری فشرده برروی سیگنالهای الکتروکاردیوگرام بررسی شده و برای بهبود خطای بازیابی استفاده از یک ماتریس نمونه بردار تصادفی و غیریکنواخت پیشنهاد می شود.