سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا اولین چهارسوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جریان خروجی از سازه های هیدرولیکی اغلب بصورت جت می باشد که ممکن است موجب تغییرات زیادی در توپوگرافی رودخانه و اطراف این سازه ها گردد و خسارت های سازه ای و زیست محیطی قابل توجهی به همراه داشته باشد مطالعات انجام شده درزمینه تخمین میزان فرسایش را می توان در چهار مدل کلی که شام لمدلهای تجربی مدلهای تحلیلی ـ تجربی مدل محاسبه فشارهای دینامیکی نهایی درکف حوضچه و مدل محاسبه اختلاف فشارهای دینامیکی درکفحوضچه خلاصه کرد با توجه به اینکه هدف این تحقیق دستیابی به مشخصات فشار های دینامیکی است بنابراین مدل محاسبه فشارهای دینامیکی نهایی درکف حوضچه مورد توجه قرارگرفته است. طبق نتایج بدست آمده برای جت درحال استغراق کامل کاهش فشار همراه با افزایش ارتفاع ریزش تا y/D< دیده میشود.