مقاله فرکانس متیلاسیون ژن P15 و بیان آن در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: فرکانس متیلاسیون ژن P15 و بیان آن در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپی ژنتیک
مقاله لوسمی میلوئید حاد (AML)
مقاله متیلاسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی دولت آبادی عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: استادعلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
در بدخیمی های خونی، افزایش متیلاسیون در پروموتر ژن های سرکوبگر تومور به عنوان یکی از رخدادهای شایع در مسیر اپی ژنتیک گزارش شده است که قابل بازگشت می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی، میزان بسامد متیلاسیون پروموتر ژن P15 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد و بررسی ارتباط متیلاسیون پروموتر ژن P15 با بیان آن بود.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی، بیماران مراجعه کننده به مرکز خون و انکولوژی بیمارستان شریعتی، در دو بازده زمانی چهار ماهه، بعد از تایید بیماری لوسمی میلوئیدی حاد وارد مطالعه شدند. متیلاسیون پروموتر ژن P15 در ۵۹ بیمار مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد با روش بررسی منحنی ذوب مورد مطالعه قرار گرفت و میزان بیان این ژن با روش Real Time PCR و به روش محاسباتی DD CT انجام شد. یافته ها توسط آزمون های کای دو و دقیق فیشر و نرم افزار ۱۸ SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
%۴۰٫۷ (۲۴ از ۵۹) بیماران وارد مطالعه شده افزایش متیلاسیون پروموتر ژن P15 را نشان دادند. بدون در نظر گرفتن الگوی متیلاسیون، %۹۲٫۹ از کل جمعیت بیماران کاهش بیان این ژن را نشان دادند. %۹۰٫۹ از بیمارانی که متیلاسیون در ژن P15 خود داشتند (۲۲ از ۲۴) و %۸۸٫۵ (۳۱ از ۳۵) از بیمارانی که متیلاسیون در ژن P15 نداشتند، کاهش بیان در ژن P15 را نشان دادند.
نتیجه گیری
تغییرات اپی ژنتیک رخ داده در ژن های تنظیم گر و یا ژن های القا کننده بیان در تنظیم بیان ژن P15 نقش داشته و علاوه بر آن دیگر مکانیسم های اپی ژنتیک مانند تغییرات هیستونی در تنظیم بیان نیز دخالت دارند.