سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ملکی – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق ،د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق ،د

چکیده:

دراین مقاله نحوه فروش انرژی نیروگاه بادی دربازارکوتاه مدت انرژی براساس پیش بینی تصادفی توان تولیدبادی وقیمت های بازارارائه می گردد.ازآنجائیکه بازارهای برق کنونی برای خریدوفروش تولیدات نیروگاههای متداول طراحی شده اندازاین رو نیروگاههای بادی به علت عدم قطعیت درتولید،همواره باجریمه هایی ازطرف اپراتورسیستم قدرت مواجه بوده اند. دراین مقاله روشی برای افزایش سودنیروگاه بادی براساس کاهش هزینه عدم تعادل ارائه می گردد. ابتداسناریوهای توان تولیدی نیروگاه بادی برای بازارروز قبل به صورت تصادفی توسط روش اتورگرسیومیانگین متحرک (ARMA) وهمچنین سناریوهای قیمت سیستم نیزبه صورت تصادقی بااستفاده ازروش اتورگرسیومیانگین متحرک تلفیقی (ARIMA) تولید می گرددوسپس توان بهینه پیشنهادی نیروگاه بادی دربازارکه منجربه بیشترین سودوکمترین جریمه میگرددمحاسبه می شود. درانتهانیزنتایج شبیه سازی بااستفاده ازبرنامه های GAMS MATLAB صحت ودقت روش رانشان می دهد.