سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – عضو هیئت علمی

چکیده:

فرهنگ کار یک هنجار فرهنگی است که یک ارزش اخلاقی مثبتی را برای انجام یک شغل درست وضع نموده است و مبتنی بر این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است . زمانی که در یک جامعه فرهنگ کار نهادینه گردد، کار کردن یک ارزش تلقی خواهش شش و همه افراد جامعه در سطوح مختلف، کارکردن را مسیر موزون جامعه دانسته و به سمت درست کار کردن ترکت خواهنش کرد. وجه بارز وجود انسان آن است که فعالیت های ارادی را با نمونه گیغری، طراتی و ابشال الگوهایی برای تصول اهشاف مشخصی انجام می دهش. این اهشاف به منظور دسغتیابی به مطلوبیغت هغائی است که نیازهغای مغادی و معنغوی او را برآورده مغی سغازد و زنغشگی بهتر و متعالی را بغرای او ایجاد می کنش. بهره وری هم یک مفهوم است و هم یک معیار ارزیابی عملکرد نظام ها، یا نسغتی از مطلوبیت های تاصله )ستانشه ها( در برابر آنچه برای به دست آوردن آن صرف می شود )داده ها(.