سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین پسندیده – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
محمدحسین یارمحمدیان – دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفها

چکیده:

ارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. به تعبیری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش وپیشرفت بشر در عصر مدرنیته، تلقی میشود. به زبان ساده، کارآفرینی همان فرآیند تاسیس و یا توسعه کسب و کار، برمبنای یک فکر وایده نو است. کارآفرینی، به منظور رشد و نمو در جوامع، نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی دراقتصادهای نوین کشورهای مختلف، برنامههای مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیدهاند تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویاییشان را ادامه دهند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد در دنیای امروز به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشود، به گونهای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی و از سویی پرورش دهنده و تقویت کننده روحیه سرمایهگذاری و بهرهوری در نیروی انسانی تلقی میشود. از این رو مقاله حاضر نیز با دیدگاه توصیفی-تحلیلی، مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها را با توجه به دیدگاه های صاحب نظران برشمرده و به تشریح هر یک از آن ها میپردازد.