بررسی مقالات فرهنگنامه ها

فرهنگ نامه نه تنها شامل فهرستی از موضوعات می باشد بلکه مباحث عمیقی را دربردارد که میتواند ایده های جدیدی برای انتخاب موضوع تحقیق باشد.

اکنون به نقد مقاله زیر، که برای ارزیابی موضوع تحقیق انجام شده است، توجه کنید

4

هر کدام از این یادداشت های حاشیه ای دانشجو می تواند مرکز کانون یک پژوهش باشد.

بررسی عناوین موضوع ها در فهرست راهنما

در هر فهرستی (در بخش مراجع) از قبیل فهرست راهنما، منابع و فهرست کتابهای مربوط به علوم انسانی، موضوعات براساس حروف الفبا نوشته شدهاند. هر واژه ی کلیدی می تواند به شما کمک کند تا از یک موضوع کلی، موضوع جزئی بسازید.

در بخش زیز فهرستی از موضوعات مربوط به علوم اجتماعی نشان داده شده است. به تحلیل های دانشجو در حاشیه ی کار توجه کنید

3

اکنون این دانشجو می تواند موضوع «لکنت زبان» را با یکی از موارد زیر مرتبط سازد:

– تأثیر برتری واژه

– گروه صامت ها

– اعصاب حرکتی

– شناخت واژگان

برای انتخاب موضوع تحقیق باید از محدودهی موضوعات کلی فراتر رفته وموضوعات جزئی را مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال موضوعاتی مانند: «فوتبال» و «زراعت برنج» شامل موارد جزئی تری هستند که میتوانند برای تحقیق مناسب باشند. مثلا تحقیقی، در مورد اهدای کمک هزینه به فوتبالیستهای برجسته بحث کرده و به مخالفت با آن میپردازد.

تهیه ی طرح تحقیق

طرح تحقیق پاراگراف کوتاهی است که چهار اصل مهم را در پروژه ی تحقیقی مشخص می کند:

۱- هدف تحقیق (شرح، تجزیه و تحلیل و بحث در مورد موضوع تحقیق)

۲- مخاطبین تحقیقی (افراد خاصی و یا کلیه ی افراد)

۳- نحوه ی بیان نویسنده (اطلاع رسانی و یا دفاع از موضوع)

۴- فرضیه ی اولیه ی تحقیق

به یک نمونه طرح تحقیق توجه کنید:

«این تحقیق شبکه های ارتباطی و تأثیر آنها بر نظم جهانی را مورد بررسی قرار میدهد. شبکه های خبری مانند CNN و C-Pan و با استفاده از تکنولوژی ماهواره امکان پخش رویدادهای مختلف در هر نقطه ی جهان را برای شما فراهم می کند. همه ی افراد میتوانند این تحقیق را مطالعه نمایند زیرا مردم میدانند که شبکه های ارتباطی و ثبات اقتصادی، نظامی و سیاسی ملتها بر وقایع جهان تأثیرگذار هستند.»

امی الکساندر

این نویسنده موضوعی را مورد بررسی قرار داده و به دنبال مدارکی است که تأثیر ارتباطات در نظم جهانی را نشان دهد.