سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

لیلا دلفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ایرج دلفانی – هیئت علمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور

چکیده:

دراین مقاله به موضوع فرهنگ سازمانی پرداخته شده است و عوامل اجزا فرهنگ سازمان و چگونگی و شکل گیری فرهنگ سازمانی و نقش و قدرت فرهنگ درسازمان هاپرداخته شده است همانطول که میدانیم پژوهشگران درزمینه فرهنگ سازمانی معتقدهستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که برای ایجاد بالندگی درافراد جامعه بایددرزمینه شخصیتی آنها کاوش صورت گیرد براین اساس برای ایجادبالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می گردد باید درفرهنگ سازمان تحقیق شود.