سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین سلیمی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان و مد رس دانشگاه فرهنگیان (پردیس باهنر)
سعید رجایی پور – دانشیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان
سیدعلی سیادت – دانشیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان
فاطمه داودی – معاون دبیرستان نمونه حاج حسن مکتبی آموزش وپرورش ناحیه ۵

چکیده:

فرهنگ سازمانى مجموعه اى از ارزش هاى غالباً مفروض است که افراد سازمان را در درک اعمال قابل قبولو غیر قابل قبول کمک مى کند. فرهنگ سازمانى افراد داراى روابط موقتى، نامتجانس و گسسته را به جمعى به همپیوسته و به هم وابسته و متحد مبدل مىکند. اگر ارزشهاى اصلى فرهنگ سازمانى به طور گسترده در سطح سازمانپخش شده باشند و به طور مشتاقانه حفظ گردند و اعضاى سازمان نسبت به ارزشهاى فرهنگ سازمانى متعهد باشندمى گویند فرهنگ سازمانى قوى است.اولین گام براى مدیریت فرهنگ سازمان شناخت فرهنگ سازمان است. در گام هاى بعدى مدیریتفرهنگ سازمان باید فرهنگ سازمانى مطلوب را مورد شناسایى قرار دهد و چنانچه احتیاج به تغییر دارد به تغییرفرهنگ سازمانى اقدام نماید.به طورکلى تغییر فرهنگ سازمانى بسیار مشکل و زمانبر است و هرچه در سازمان فرهنگ عمیق تر وقوىتر باشد، به علت تجربه طولانى افراد با فرهنگ موجود و تعهد افراد نسبت به آن، تغییر آن مشکل تر است.مطالعات نشان مى دهد فرهنگ حاکم بر سازمان به احتمال قوى تغییر مى کند اگر یک بحران شدید،تغییر در رهبرى سازمان و ضعف فرهنگ سازمانى وجود داشته باشد و یا سازمان کوچک و نوپا باشد، از روش هاىعمده تغییر فرهنگ سازمانى مىتوان از آموزش، تغییر افراد، توسعه نظام مشارکتى و نظام ارزشیابى عملکرد نام برد.عملکرد هر فردى بازتاب ارزشها و نگرش ها و نیازهاى شخصى او مى باشد و عملکرد سازمانهاى هرجامعه که از افراد تشکیل شده است اساس عملکرد آن جامعه و ملت و عملکرد مدیریت هر سازمانى اساس عملکردآن سازمان است که از طریق دو مفهوم کلیدى و سرنوشتساز مدیریتى یعنى کارائى و اثربخشى (بهره وری) سنجیدهمى شود. و اولین قدم براى بررسى عملکرد شناخت وظایف و مهارتهاى مدیریتى مى باشد و مدیریت سازمان براىدستیابى به عملکرد بالا احتیاج به منابع انسانى دارد و عواملى در عملکرد نیروى انسانى مؤثر مى باشند که مىتوان ازرفتار فردى، انگیزه، روحیه، تقویت مثبت، طراحى و غنى سازى شغل، هدفگذارى و مشارکت، روابط میان گروهى،قدرت رهبرى در سازمان و ساختار سازمان، ارتباطات سازمانى، تصمیم گیرى، یادگیرى و آموزش و بهبود و تغییرسازمانى نام برد.فرهنگ سازمانى در اثربخشى تأثیر مى گذارد به شرطى که ویژگی هایى از جمله: منحصربه فرد بودن،افزایش دادن قدرت مالى سازمان و عدم تقلیدپذیرى را داشته باشد.بین نوع فرهنگ سازمانى و عملکرد مدیریتى همبستگى وجود دارد اما هر فرهنگى در عملکرد کارکناناثر یکسان ندارد. اگر فرهنگ سازمان از قدرت انسجام بیشتر برخوردار باشد و همچنین بین نیازهاى فردى و فرهنگسازمانى همخوانى وجود داشته باشد عملکرد شغلى بالا خواهد بودوبه بهبودبهره وری می انجامد.براى آشنایى با مفاهیم فرهنگ سازمانى و عملکرد مدیریتى و تاثیر فرهنگ سازمانى بر عملکردمدیریتى مدیران در سازمان هاى آموزشى، در این مقاله مرورى بر سازمان و فرهنگ سازمانى، شاخص هاى فرهنگسازمانى، مدیریت فرهنگ سازمان، عملکرد و عملکرد مدیریت و تاثیر فرهنگ سازمانى بر آن موردبحث قرارمی گیرد.