مقاله فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شفافیت سازمانی
مقاله عملکرد سازمان
مقاله فرهنگ سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردنائیج اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: فانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو دهه اخیر، صاحب نظران به شفافیت سازمانی توجه کرده اند. در مطالعات پیشین در زمینه شفافیت سازمانی، بیشتر به جنبه افشاگری اطلاعات توجه شده است و به روابط مفاهیم شفافیت سازمانی، عملکرد و فرهنگ سازمانی، به طور مطرح شده در این مقاله توجه نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان با میانجیگری فرهنگ سازمان را در سطح مدیران و کارشناسان ارشد ۳۲ شرکت فعال در حوزه صنعت مواد غذایی، و به طور خاص مواد لبنی بررسی می کند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی از شاخه همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد راولینز، هاگیز و مورگان و دنیسون به کار گرفته شد. نتایج آزمون نشان داد تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان مثبت و معنادار است و فرهنگ سازمان نیز به عنوان متغیر واسطه بر این رابطه اثر می گذارد. نکته حائز توجه این است که تاثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد از طریق فرهنگ سازمانی قویتر از تاثیر مستقیم شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان است.