مقاله فرهنگ تفکر در کلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: فرهنگ تفکر در کلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ تفکر
مقاله کلاس درس
مقاله نیاز به شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود فرهنگ تفکر، نیاز به شناخت معلمان و دانش آموزان و شناسایی رابطه بین آن ها در کلاس بود.
روش: روش پژوهش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلاس های پایه سوم تا پنجم مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران شامل ۱۲۴۰ مدرسه بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای ۵۲ مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس انتخاب شد و با استفاده از سیاهه فرهنگ تفکر محقق ساخته مورد مشاهده قرار گرفت. ۲۰۹ معلم و ۱۱۲۵ دانش آموز نیز از کلاس های انتخاب شده به ترتیب به مقیاس های نیاز به شناخت بزرگسالان کاسیوپو، پتی و کائو (۱۹۸۴) و کودکان کوکیس، مکفرسون، تپلاک، وست و استانویچ، (۲۰۰۲) پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج نشان داد مقدار میانگین های مشاهده شده در تمام مولفه های فرهنگ تفکر، به جز الگودهی تفکر، به طور معناداری از نمره متوسط مقیاس پایین تر است. نیاز به شناخت معلمان در حد متوسط و نیاز به شناخت دانش آموزان به طور معناداری بالاتر از متوسط بود. بین هیچ یک از مولفه های فرهنگ تفکر با نیاز به شناخت معلمان و دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.
نتیجه گیری: سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی با توجه به اهمیت دوره ابتدایی لازم است برای نهادینه کردن فرهنگ تفکر و پرورش تفکر در دانش آموزان که یکی از مهم ترین اهداف نظام های آموزشی است تدابیری اتخاذ کنند.