سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد احسانی –

چکیده:

درمقاله حاضر سعی شده است فرهنگ انتخابات که اصل اساسی درروند انتخابات و نهادینه شدن دمکراسی درکشور بهشمار می رود تبیین گردد این گفتار سه مخاطب دارد که عبارتنداز مردم نخبگان و داوطلبان نامزدی و کاندیداتوری انتخابات و دولت مشارکت فعال و آگاهانه و شایسته مداریدرانتخاب نمایندگان و پرهیز از ترجیح منافع شخصی و گروهی و فبیلوی به جای منافع و مصالح جامعه اصولی است که باید از جانب مردم رعایت گردد. نخبگان اعم ازروحانیت و روسای قوم به عنوان حافظان منافع و مصالح عمومی جامعه می باید همواره درتشخیص مصالح عمومی و حیاتی مردم تلاش نموده و آنها را به اجرا گذارند و دراین راه از هیچ کوششی فروگذار ننموده و با برنامه و حفظ اتحاد جامعه و انسجام همراه با شکیبایی بردباری هوشیاری و درایت به طرف تحقق اهداف عالیه مردم حرکت کنند و اگر آنها امروز دراین امر کوتاهی ورزند درپیشگاه خداوتاریخ محکومخواهند بود. به نامزدهای نمایندگی تاکید شده است که تنها به قصد خدمات خود را کاندید کنند ودرصورت تکثر کاندیدها و بیم به مخاطره افتادن مصالح جامعهو ضایع شدن حقوق مردم انصراف دهند ودرهنگام تبلیغات آگاهی بخشی را سرلوحه تبلیغات خود قرار داده و از تبلیغات فریبنده و دور از واقع شدیدا خود داری ورزند که دردرازمدت لطمات شدیدی به مشارکت مردمی وارد می آورد